Kto sme

Sme portál, ktorý sa venuje ponuke aktuálnych zliav, akcii a výpredajov na rôznych slovenských e-shopoch. Adresa našej webovej stránky je: https://zlavaonline.sk.

Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Mgr. Andrej Budai – Listuj.sk, Mochovská 14, 93405 Levice, Slovenská republika, IČO: 43434649, DIČ: 1075808866 (ďalej len „Zľavaonline.sk“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.zlavaonline.sk (ďalej len “webové stránky”), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len “užívateľ” ) a zákazníkov Zľavaonline.sk, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len “zákazník”).

Zľavaonline.sk pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas, dávaný týmto Zľavaonline.sk v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. (ďalej len „GDPR“).

Aké údaje spracovávame?

Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na Zľavaonline.sk spracovávame osobné údaje o používateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na Zľavaonline.sk. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko. Vyššie uvedené údaje ďalej nazývame „osobné údaje“.

Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Zľavaonline.sk informácie o kupónoch, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Zľavaonline.sk údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Zľavaonline.sk nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.

Na aké účely údaje spracovávame?

Pri nákupe, pri registrácii a pre poskytovanie ďalších služieb na Zľavaonline.sk používame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail. Tieto údaje bezpodmienečne potrebujeme na napr. zaslanie prístupu do konta, atď..

Prevencia podvodného konania a plnenie právnych povinností. V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky. Zľavaonline.sk dbá na zabezpečenie vysokej ochrany osobných údajov a usilujeme o to, aby naši zákazníci mohli využívať naše služby bez obáv o ich bezpečnosť. Z toho dôvodu sledujeme, akým spôsobom sú naše služby používané, aby sme boli schopní odhaliť zneužívanie či prípadné podvody realizované na stránkach Zľavaonline.sk. V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky. Pre uvedený účel spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu a na základe právneho titulu plnenia právnej povinnosti.

V prípade a za účelom vykonávania reklamácií, užívateľ tiež súhlasí s jednorazovým poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov pre vybavenie jeho reklamácie tiež poskytovateľmi služieb (vrátane poskytovateľov platobných systémov alebo metód) a / alebo predajcom tovaru, ktorého sa reklamácia a / alebo platba týka, a to výhradne v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne nutnú dobu.

Pre ponuku našich produktov a propagáciu Zľavaonline.sk formou obchodných oznámení (newslettrov) zasielaných užívateľom, využíva Zľavaonline.sk predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov Zľavaonline.sk. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe vášho súhlasu , ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas Zľavaonline.sk udeľujete v priebehu registrácie na Zľavaonline.sk alebo neskôr v nastavení vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na Zľavaonline.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

Pre marketingové účely, lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva Zľavaonline.sk pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Spravidla na základe uvedených dát získava Zľavaonline.sk štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Na informovanie o dôležitých zmenách na stránkach Zľavaonline.sk – v prípade potreby vás upozorníme na dôležité zmeny týkajúce sa služieb, ktoré Zľavaonline.sk poskytuje. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

Na spracovávanie výsledkov súťaží – pri účasti na našich súťažiach, promo akciách, anketách, prieskumoch, a pod., spracovávame vami zaslané údaje (prevažne meno, priezvisko, kontaktné údaje). V prípade, že nám zasielate informácie o iných osobách, prosíme, aby ste sa pred ich poskytnutím uistili, že táto osoba súhlasí s poskytnutím jej osobných údajov a rozumie tomu, ako Zľavaonline.sk bude jej osobné údaje spracovávať.

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte pri registrácii do newslettera Zľavaonline.sk na webových stránkach. Vami uvedené meno a e-mailovú adresu nijako ďalej nevyužívame.

Spracovávanie na základe súhlasu – v špecifických prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté v predošlých bodoch môžeme vyžadovať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. V takom prípade sa účel a ďalšie informácie týkajúce sa takéhoto spracovávania dozviete v momente, keď taký súhlas budeme od vás vyžadovať.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Zľavaonline.sk a požadovať:

a) Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Zľavaonline.sk spracováva, o účele a povahe spracovávania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Zľavaonline.sk. Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

b) Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Zľavaonline.sk, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva vám Zľavaonline.sk potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

c) Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu od Zľavaonline.sk k inému subjektu, kedy Zľavaonline.sk odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa vášho želania.

d) Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Zľavaonline.sk správne vybaviť vašu objednávku.

e) Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Zľavaonline.sk spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

f) Právo byť zabudnutý t.j. výmaz osobných údajov alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Zľavaonline.sk nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Zľavaonline.sk vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Užívatelia aj zákazníci Zľavaonline.sk môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení (newslettrov) a to:

• kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia;
• prostredníctvom „Žiadosti dotknutej osoby – GDPR“, ktorú nájdete tu
• namietať proti spracovaniu osobných údajov u Zľavaonline.sk na e-mailovej adrese budicek@gmail.com alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Ďalej môžu užívatelia a zákazníci Zľavaonline.sk vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Zľavaonline.sk okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Zľavaonline.sk ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete tu.

Okrem vyššie uvedeného oprávnenia máte vždy v prípade porušenia povinností Zľavaonline.sk možnosť podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Kto má prístup k údajom?

Osobné údaje sú v prvom rade spracovávané zamestnancami Zľavaonline.sk a spolupracujúcimi osobami. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so Zľavaonline.sk.

Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zásielkové spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.

Verejnoprávne orgány, u ktorých platí výnimka z povinnosti mlčanlivosti. Ide o vybrané subjekty verejnej správy a iné subjekty, ktoré sú na to oprávnené zo zákona (napr. súdy, SOI, exekútori atď).

Zľavaonline.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Zľavaonline.sk na účely a spôsobom, ktoré Zľavaonline.sk stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Medzi Spracovateľov, ktorých Zľavaonline.sk využíva, patria:

• Marketingové agentúry
• Nástroje pre on-line marketing
• Služby zabezpečujúce Affiliate programy
• Služby zabezpečujúce účtovníctvo
• Služby správy serveru a databáz
• Služby zákazníckej podpory
• Služby poskytujúce zákonné školenie a BOZP (www.edumio.sk)
• Služby zabezpečujúce rezervačný systém (www.bookio.sk)
• Služby na správu a odosielanie emailov
• Služby zabezpečujúce zákaznícku podporu
• Služby zabezpečujúce zasielanie sms
• Služby vývoja software a IT supportu
• Služby zabezpečujúce dátovú analytiku a štatistiku
• Ďalšie subjekty, ktoré nám poskytujú svoje služby

Ako dlho údaje spracovávame?

Zľavaonline.sk spracováva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia kupónu. Zo zákona Zľavaonline.sk následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Zľavaonline.sk po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, kedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku.

Vaše osobné údaje spracúvame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo po dobu, po ktorú je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Zľavaonline.sk vzťahujú. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Bezpečnosť

Zľavaonline.sk dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Zľavaonline.sk kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Spracovanie osobných údajov prebieha v elektronickej alebo papierovej forme, automatizovane v elektronických informačných systémoch prípadne aj manuálne.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Zľavaonline.sk pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Ochrana osobných údajov detí je pre nás mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu Zľavaonline.sk vedome nevyberá ani nepožaduje osobné informácie od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov. V prípade, že sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, vymažeme tieto informácie čo najskôr. Deti vo veku do 16 rokov môžu služby Zľavaonline.sk využívať len s povolením a dohľadom svojich rodičov.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Zľavaonline.sk vymenoval zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov (DPO). Ak si myslíte, že Zľavaonline.sk tieto pravidlá ochrany osobných údajov nedodržiava alebo, že boli vaše práva porušené, kontaktujte ju na adrese: Mgr. Andrej Budai – Listuj.sk, Mochovská 14, 93405 Levice, Slovenská republika pripadne prostredníctvom e-mailu: budicek@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 671 087.

Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám akékoľvek z vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť na vyššie uvedených kontaktoch či už telefonicky, alebo písomne. Berte prosím na vedomie, že pokiaľ uplatníte svoje právo, musíme si byť istí vašou identitou. Preto Vás v niektorých prípadoch môžeme požiadať o jej preukázanie.

Pri uplatnení akéhokoľvek vyššie uvedeného práva vás bez zbytočného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavenia vašej žiadosti. Zákonná lehota na vyjadrenie je najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. Vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí sme oprávnení predĺžiť danú lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu vás budeme informovať.

Pravidlá používania cookies Zľavaonline.sk

Na stránkach www.zlavaonline.sk (ďalej len „Zľavaonline.sk“) používame súbory cookies na zhromažďovanie informácií o osobách, ktoré navštevujú naše webové stránky. V texte nižšie vás oboznámime čo sú cookies, ako s nimi nakladáme a ako môžete svoje nastavenia meniť (ďalej len „Pravidlá“).

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé zašifrované textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači alebo inom zariadení. Cookies nám pomáhajú prevádzkovať naše webové stránky, poskytovať dôležité funkcie a funkčnosť na našich webových stránkach. Pomáhajú nám pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Tieto informácie zvyčajne nestačia na to, aby vás mohli priamo identifikovať, ale umožňujú nám prispôsobiť stránku vašim konkrétnym potrebám a preferenciám.

Ako fungujú cookies na stránkach Zľavaonline.sk?

Pri návšteve stránok Zľavaonline.sk alebo stránok našich partnerov sú cookies týmito stránkami zasielané a ukladané do vášho prehliadača. Pamätajú si informácie, ktoré ste nám o sebe dali, aby ste ich opätovne nemuseli zadávať zakaždým, keď navštívite Zľavaonline.sk (napr. prihlasovacie údaje, vaše preferencie, nastavenie zobrazovania atď.). Keď stránky Zľavaonline.sk navštívite znova, váš prehliadač odošle cookies späť na tieto stránky, takže možno vaše zariadenie rozpoznať a my vďaka tomu môžeme prispôsobiť stránky Zľavaonline.sk podľa vašich preferencií.

Ako udeľujete súhlas s používaním cookies?

Pri návšteve stránok Zľavaonline.sk vás informujeme o zhromažďovaní a používaní cookies prostredníctvom cookies bannera umiestneného v dolnej časti našej webovej stránky. Pokračovaním v prezeraní našich stránok a zároveň povolením ukladania cookies vo vašom prehliadači súhlasíte, že Zľavaonline.sk môže spracovávať údaje na účely personalizácie webových stránok, optimalizácie prehliadania, analýzy správania webových stránok a poskytovania relevantných reklám. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.

Prečo cookies používame a na aké účely?

Vďaka cookies je používanie stránok Zľavaonline.sk užívateľsky oveľa príjemnejšia. Súbory cookies používame na štatistické účely, zároveň nám umožňujú sledovať a analyzovať spôsob, akým stránky Zľavaonline.sk používate, a tým zlepšovať kvalitu a obsah stránok. Okrem toho nám súbory cookies pomáhajú poskytovať online reklamu, o ktorej sa domnievame, že je pre vás najrelevantnejšia. Tieto informácie nám umožňujú merať efektívnosť našich online reklamných kampaní a kontrolovať počet zobrazení reklamy. Taktiež nám pomáhajú personalizovať a zacieliť naše reklamné kampane a sledovať ich výkon. Na tieto účely používame naše cookies, ale aj cookies tretích strán.

Cookies tretích strán

Prostredníctvom stránok Zľavaonline.sk môžu byť do vášho zariadenia ukladané cookies prevádzkovateľov marketingových nástrojov, ktoré na našich stránkach používame, prípadne môžeme s týmito prevádzkovateľmi zdieľať informácie, ktoré nám boli pomocou cookies poskytnuté. Účelom týchto súborov cookies je poskytnúť personalizovanejší zážitok založený na vašich predchádzajúcich návštevách a preferenciách. Cookies používané tretími stranami a spôsob použitia údajov získaných ich prostredníctvom sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušných tretích strán.

Zľavaonline.sk používa tzv. Sociálne pluginy z nasledujúcich sociálnych sietí:

• facebook.com

(ďalej len „Sociálne pluginy“), ktoré sú na našich webových stránkach označené logami. Keď navštívite našu webovú lokalitu, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo na tieto Sociálne pluginy do vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje na naše webové stránky. Integrácia pluginov spôsobuje, že Sociálny plugin dostane informácie, ktoré ste sprístupnili na príslušnej webovej stránke Zľavaonline.sk. Pokiaľ budete prihlásený do vyššie uvedených sociálnych sietí, bude mať možnosť priradiť vašu návštevu k vášmu účtu v týchto sociálnych sieťach.

Upozorňujeme, že výmena týchto informácií sa už uskutočňuje pri návšteve našej webovej lokality bez ohľadu na to, či interagujete s doplnkom alebo nie. Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali údaje o vás prostredníctvom našich webových stránok, musíte sa pred tým, než navštívite webové stránky Zľavaonline.sk, odhlásiť. Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

Stránky Zľavaonline.sk využívajú na marketingové účely reklamné a tzv. affiliate systémy zabezpečované prostredníctvom Dognet či Google AdWords. Ak tak kliknete na odkaz alebo banner na stránkach niektorého z našich reklamných alebo affiliate partnerov a tento odkaz vás privedie na stránky Zľavaonline.sk, uloží sa do vášho zariadenia cookies, ktorá rozpozná, že ste na naše stránky prišli práve prostredníctvom affiliate partnera. Súhlas s uložením týchto cookies poskytujete už na stránkach affiliate partnera.

Zľavaonline.sk používa aj iné nástroje na sledovanie súborov cookies na nasledujúce účely: Google Analytics (systém na správu dát).

Ak poskytovatelia tretích strán sídlia mimo EÚ / EHP, súhlasíte s tým, že môžeme preniesť vaše údaje na tieto tretie strany. V takýchto prípadoch Zľavaonline.sk zabezpečí, aby spolupracovala len s poskytovateľmi tretích strán, ktorí sa nachádzajú v krajinách, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie, alebo že Zľavaonline.sk uzavrie dohody so štandardnými zmluvnými doložkami, ktoré zabezpečia primerané záruky týkajúce sa ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov alebo, že poskytovateľ tretej strany dodržiava Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo zásady Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA.

Aké druhy cookies používame?

a) Základné cookies: sú nevyhnutné na fungovanie Zľavaonline.sk. Bez týchto cookies by naše webové stránky nefungovali a nemôžu byť vypnuté.

b) Funkčné cookies: ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne). Môžu byť vytvorené nami alebo poskytovateľmi tretích strán, ktorých služby sme pridali na naše stránky.

c) Dočasné cookies: sú vo vašom zariadení uložené len počas relácie prehliadača a hneď ako prehliadač zavriete, vymažú sa.

d) Výkonnostné cookies: nám pomáhajú zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne a ako sa vy a ostatní návštevníci pohybujete po stránkach. Neidentifikujú individuálne, pokým nezadáte vaše identifikačné údaje v niektorom z našich formulárov. Sú zároveň aj našim štatistickým nástrojom a vďaka nim vieme určiť počty a zdroje návštevnosti na našich stránkach. Umožňujú nám merať a zlepšiť výkonnosť našich webových stránok a poskytnúť vám zaujímavý obsah.

e) Marketingové cookies: alebo aj cookies tretích strán nám pomáhajú zabezpečiť, aby relevanciu reklám pre návštevníkov našich webových stránok. Vďaka nim môžeme spolu s našimi partnermi vytvoriť profil vašich záujmov a zamerať sa na naše služby a špecializovaný obsah.

Ako zakázať alebo meniť ukladanie cookies do Vášho zariadenia?

Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

• Chrome
• Safari
• Firefox
• Internet Explorer
• Android

Pre bližšie informácie môžete využiť aj pomocník vášho prehliadača.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Všetky zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné momentom zverejnenia na tejto stránke. Pri zmene pravidiel, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie vás upozorníme e-mailom a / alebo upozornením na našich stránkach.

Odporúčame, aby ste informácie o spracovaní osobných údajov čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje a ako môžete chrániť svoje súkromie.

Tieto pravidlá boli naposledy zmenené dňa 29.3.2022.